Konferencja naukowa Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?

2018-11-26

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do udziału w konferencji naukowej Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana? w dniach 16–17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako moment zmiany wynikającej z konsekwencji II wojny światowej dla tych terenów i początek często trudnego sąsiedztwa, mającego różnorodny charakter w poszczególnych regionach tzw. Ziem Odzyskanych. Na trudną sytuację powojennych mieszkańców wsi nakładała się dodatkowo polityka nowej władzy, która nie była zainteresowana umacnianiem sektora prywatnego w rolnictwie, co skutkowało określonymi działaniami w stosunku do wszystkich mieszkańców wsi. Priorytetowe traktowanie sektora uspołecznionego prowadziło do konfliktów, co szczególnie uwidoczniło się w latach 70. XX w. Transformacja ustrojowa wsi i rolnictwa doprowadziła w konsekwencji do drastycznego pogorszenia sytuacji rolników indywidualnych, ale też degradacji sektora uspołecznionego, co w znacznej mierze zaważyło na współczesnym krajobrazie wsi.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

- Przemiany krajobrazu wsi,
- Reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich,
- Procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi,
- „Swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r.,
- Architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny,
- Sektor państwowy w rolnictwie i rolnictwo indywidualne na przestrzeni dziejów,
- Socjalistyczna modernizacja wsi i rolnictwa,
- Wieś i rolnictwo w procesie transformacji ustrojowej,
- Procesy migracyjne na wsi,
- Programy rozwoju wsi, ich geneza oraz wpływ na przemiany obszarów wiejskich,
- Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi,
- Zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

Propozycje wystąpień (wypełnioną kartę zgłoszenia) prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. na adres: konferencja@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy zainteresowanych do 8 lutego 2019 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia (za artykuł przyjęty do druku przysługiwać będzie wynagrodzenie autorskie).