Mazurzy – dylematy tożsamości

Słowa kluczowe: Mazurzy, Ziemie Zachodnie i Północne, Polska po 1945 r., tożsamość

Abstrakt

Mazurzy żyjący we współczesnej Polsce stanowią społeczność zdezintegrowaną i diasporyczną. Z ok. 80 tys. ewangelickich Mazurów w 1948 r., w wyniku kolejnych fal emigracji do Niemiec, pozostało ich ok. 5 tys. Posiadają oni zróżnicowaną tożsamość. Część z nich uważa się za Niemców bądź za niemieckich Mazurów, część za Mazurów, a pozostali za polskich Mazurów lub Polaków.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Andrzej Sakson – prof. zw. dr hab., socjolog, pracownik Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor 400 prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich, przemian społecznych na Warmii i Mazurach, mniejszości narodowych i etnicznych, migracji. Najnowsze publikacje: Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011 (wyd. niemieckie 2016), Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Bibliografia

Czesla A., Tożsamość ewangelików na Warmii i Mazurach w świetle badań socjologicznych, [w:] Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność, red. E. Kruk, Olsztyn 2000

Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990

Sakson A., Mazurzy [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, red. A. Sakson, Poznań 2008

Sakson A., Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – nieuznane mniejszości etniczne [w:] Między lękiem i nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2015
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Sakson, A. (2017). Mazurzy – dylematy tożsamości. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 35-49. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.164
Dział
Artykuły i Studia