Gorolski Święto w XX w.

  • Leokadia Drożdż Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Słowa kluczowe: Gorolski Święto, Święto Góralskie, Zaolzie, zespoły folklorystyczne

Abstrakt

Artykuł przedstawia pokrótce historię Gorolskiego Święta, ważnego elementu kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Autorka w niniejszym opracowaniu omawia wystawy towarzyszące imprezie oraz przedstawia postacie od pokoleń związane z historią tego święta. W dalszej części zamieszczone są zdjęcia tej ważnej dla Polaków imprezy odbywającej się corocznie na Zaolziu.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Leokadia Drożdż, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Leokadia Drożdż – po uzyskaniu dyplomu magistra na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu. W latach 2008–2012 pełniła funkcję p.o. sekretarza naukowego, a następnie z-cy dyrektora ds. organizacyjnych i p.o. dyrektora PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi” oraz „Menedżer projektów badawczych”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dziejach mniejszości polskiej na Zaolziu po 1945 r. oraz powojennej historii miasta Opola. Jest współautorem i współredaktorem licznych publikacji, m.in. Plebiscyt i powstania śląskie 1919–1921 – po 90. latach, Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, Oświata i kultura w wielokulturowym świecie. Wielość perspektyw i doświadczeń.

Bibliografia

Drożdż L., Gorolski Święto i Święto Trzech Braci, [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku, red. B. Linek, A. Michalczyk, Opole 2015, s. 367–370

Drożdż L., „Góralu, czy ci nie żal…”, „Śląsk Opolski”, R. XIII (2003), nr 1, s. 48–49

Gorolski Święto, [w:] Leksykon PZKO, red. M. Radłowska-Obrudník, O. Toboła, Czeski Cieszyn 1997, s. 55–56

Historia 30 Świąt Gorola, oprac. K. Piegza, G. Słowik, Jabłonków 1977

Ho! Ho! Ho! Na Gorola wio! Almanach na jubileuszowe 60. Gorolski Święto 1948–2007, Jabłonków 2007

Jasiczek H., Niedziela pachnąca żywicą. Nasza kolumna, „Zwrot”, R XVI (1964), nr 9, s. 4–5

Kadłubiec D., Parę refleksji, „Zwrot”, R. LXII (2011), nr 8, s. 9–10

50 Gorolski Święto i Zespół MK PZKO Jabłonków Gorol obchodzi swe pięćdziesięciolecie, red. J. Cieńciała, W. Młynek, A. Szpyrc, B. Słowiaczek, Jabłonków 1997
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Drożdż, L. (2017). Gorolski Święto w XX w. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 543-556. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.184
Dział
Opracowania źródłowe