Pamiętnik Heleny Wróblewskiej, mieszkanki Ziem Zachodnich

Słowa kluczowe: Ziemie Zachodnie i Północne, Pomorze Zachodnie, ruchliwość społeczna, system edukacji

Abstrakt

Pamiętnik nauczycielki Heleny Wróblewskiej, która przyjechała na Pomorze Zachodnie z Kresów Wschodnich II RP. W powojennej Polsce zdobyła wykształcenie, wykonując najpierw prace biurowe, a następnie spełniając swoje marzenie – po uzupełnieniu wykształcenia, rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielki. Jej losy to ilustracja awansu społecznego, stopniowej i konsekwentnej pracy kobiety, która spisała swoje wspomnienia z perspektywy osoby o stabilnej sytuacji zawodowej i materialnej, i to mimo rozpadu jej małżeństwa. Autorka opisuje swój udział w odbudowie kraju z wojennych zniszczeń, a także w rozwoju szkolnictwa i opieki nad młodzieżą.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jakub Isański, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakub Isański – dr hab., adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog zajmujący się tematyką socjologii migracji, socjologii kultury oraz współczesnym społeczeństwem polskim.

Bibliografia

Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Zbiór studiów, red. B. Kromolicka, H. Walczak, Szczecin 2015

Blacharska W., Co to znaczy być „repatriantem”?, [w:] Co kryły walizki „repatriantów”? Informator wystawy. Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, kwiecień–wrzesień 2000, Poznań [2000], s. 11–15

Herrmann M., Kresowe korzenie Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań, kwiecień 2012 r. (BS/50/2012),
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_050_12.PDF

Jancz-Kostuch B., Wprowadzenie, [w:] Co kryły walizki „repatriantów”? Informator wystawy. Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, kwiecień–wrzesień 2000, Poznań [2000], s. 6–7

Jankowiak S., Przemiany narodowościowe na „Ziemiach Odzyskanych” po II wojnie światowej, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015, s. 33–44

Kowalski K., Plan Marshalla. Uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Łódź 2014

Krupecka M., Żeńskie wspólnoty zakonne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, red. E. Wojcieszyk (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. 20), Poznań 2012, s. 179–211

Kwilecki A., Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Poznań 2016

Lech H., Zatrzymane w pamięci, [w:] Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP. Przyjazd na Ziemie Zachodnie (1944–1945) w zapiskach wspomnieniowych 40 lat później, red. B.K. Kubis, Opole 2011, s. 89–164

Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, red. S. Sierpowski, Poznań 2010

Osękowski C., Specyfika „Ziem Odzyskanych” po II wojnie światowej. Analiza problemu, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015, s. 7–19

Pamiętniki osadników ziem odzyskanych, oprac. Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Poznań 1963

Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. S. Lisiecki, J. Kubera, Poznań 2016

Skobelski R., Specyfika polityki gospodarczej państwa na „Ziemiach Odzyskanych” w latach 1945–1970, [w:] „Ziemie odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015, s. 45–58

Strauchold G., Jak „Szwaby” (tzw. autochtoni) i „Ukraińcy” (tzw. repatrianci) układali niespodziewane wspólne życie na byłych niemieckich ziemiach wschodnich od 1945 roku, [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Zbiór studiów, red. B. Kromolicka, H. Walczak, Szczecin 2015, s. 69–80

Szczepański J., „Mieliśmy tu raj” – menonici z Wymyśla Niemieckiego, [w:] Polska otwarta czy zamknięta?, red. H. Samsonowicz, Łomża 2016, s. 93–111
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Isański, J. (2017). Pamiętnik Heleny Wróblewskiej, mieszkanki Ziem Zachodnich. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 573-596. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.186
Dział
Opracowania źródłowe