Wincenty Kuć „Pamiętnik”

Słowa kluczowe: powojenne osadnictwo na Ziemiach Zachodnich, osadnictwo we Wrocławiu, życie społeczne w powojennym Wrocławiu

Abstrakt

Pamiętnik przedwojennego szewca, którego powojenne losy rzuciły z Warszawy do Wrocławia. Autor wspomnień jest człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie społeczne, a jego opis zawiera wiele szczegółów ilustrujących życie społeczne od pierwszych lat po wojnie aż do lat 70. Mimo swoich przedwojennych lewicowych poglądów, autor krytycznie ocenia powojenną polską rzeczywistość – od pierwszych dni swojego osiedlenia się we Wrocławiu, aż do ogólnych warunków życia społecznego lat 70. Pamiętnik zawiera sporo ciekawych informacji o życiu społecznym tamtych czasów.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jakub Isański, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakub Isański – dr hab., adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog zajmujący się tematyką socjologii migracji, socjologii kultury oraz współczesnym społeczeństwem polskim.

Bibliografia

Kowalski K., Plan Marshalla. Uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Łódź 2014

Kubis B.K., Wstęp, [w:] Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (1944–1945), red. B.K. Kubis, Warszawa 2011

Kwilecki A., Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Poznań 2016

Lech H., Zatrzymane w pamięci, [w:] Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (1944–1945), red. B. Kubis, Warszawa 2011

Lisiecki S., Kubera J., Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, Poznań 2016

Lutyński J., Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Warszawa 1990

Osękowski C., Specyfika „Ziem Odzyskanych” po II wojnie światowej. Analiza problemu, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015

Pamiętniki osadników ziem odzyskanych, red. Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Poznań 1963

Strauchold G., Jak „Szwaby” (tzw. autochtoni) i „Ukraińcy” (tzw. repatrianci) układali niespodziewanie wspólne życie na byłych niemieckich ziemiach wschodnich od 1945 roku, [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów, red. B. Kromolicka, H. Walczak, Szczecin 2016, s. 69–80

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2012
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Isański, J. (2017). Wincenty Kuć „Pamiętnik”. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 597-624. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.187
Dział
Opracowania źródłowe