Dwa listy Karola Małłka do Andrzeja Wakara (napisane w Krutyni 17 VII 1957 r. i Rudziskach Pasymskich 23 I 1958 r.)

  • Marcin Wakar Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Słowa kluczowe: Mazury, Karol Małłek, Andrzej Wakar, Aleksy Wakar, Jan Boenigk, Mazurski Uniwersytet Ludowy

Abstrakt

Prezentowane materiały źródłowe pochodzą ze spuścizny po olsztyńskim historyku,  dziennikarzu i wydawcy – Andrzeju Wakarze, która znajduje się w rodzinnym archiwum spadkobierców. Są to dwa listy Karola Małłka do wymienionego wyżej adresata. Dokumenty pochodzą z 1957 i 1958 r. Dowiedzieć się z nich możemy o przyjaźni, jaka łączyła obu ludzi kultury, którzy wywodzili się z jakże różnych środowisk: Wakar z domu warszawskiej inteligencji, Małłek z chłopskiej chaty na Mazurach. Pokazują one również m.in. skomplikowane relacje „Króla Mazurów” – jak zwano Małłka – z Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, konflikt pomiędzy Małłkiem a innym działaczem autochtonicznym – Warmiakiem Janem Boenigkiem, a także kulisy uroczystości, jaka odbyła się w Mazurskim Uniwersytecie Ludowym kierowanym przez Karola Małłka.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Marcin Wakar, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Marcin Wakar – ur. 1976 r. w Olsztynie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2003 r. pracuje w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W 2008 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę doktorską na temat działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w latach 1956–1989. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół najnowszej historii kultury Warmii i Mazur oraz Wileńszczyzny.

Bibliografia

Błędzki T., Andrzej Wakar 1920–1995. Zarys biograficzny, Olsztyn 2002 (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szostakowskiej, obroniona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)

Jasiński J., Andrzej Wakar historyk Warmii i Mazur (1920–1995), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 209 (3/1995), s. 323–325

Jasiński J., Andrzej Wakar jako historyk. Przyczynek do powojennej historiografii Olsztyna, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 151 (1/1981), s. 179–186

Małłek K., Jutrznia Mazurska na Gody, Olsztyn 1931

Małłek K., Plon. Dożynki na Mazurach, Warszawa 1937

Małłek K., Wesele Mazurskie, Warszawa 1937

Małłek K., Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890–1919, Warszawa 1967

Martuszewski E., Małłek Karol (1898–1969), nauczyciel, działacz społeczny, pisarz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław [et al.] 1974, s. 451–452

Mazgal E., Andrzej Wakar, [w:] Kalendarz Olsztyna 2001, Olsztyn 2000, s. 196

Olsztyńskie biografie literackie 1945–1988, red. J. Chłosta, Olsztyn 1991

Oracki T., Rozmówiłbym kamień… Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976

Oracki T., Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1975

Pierwszy między Mazurami: wspomnienia o Karolu Małłku, wstęp i oprac. J. Chłosta, Olsztyn 1998

Wakar A., Olsztyn 1353–1945, Olsztyn 1971

Wakar A., Olsztyn. Dzieje miasta, Olsztyn 1997

Wakar A., Pionierskie lata, [w:] Wyjście na prostą. Pamiętniki z lat 1944–1969, red. B. Chlabicz, W. Grochola, B. W. Olszewska, Warszawa 1973, s. 121–162

Wakar A., Sto lat walki o szkołę polską na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1955
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Wakar, M. (2017). Dwa listy Karola Małłka do Andrzeja Wakara (napisane w Krutyni 17 VII 1957 r. i Rudziskach Pasymskich 23 I 1958 r.). Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 674-681. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.191
Dział
Opracowania źródłowe