Etyka publikacji

Zespół redakcyjny Rocznika Ziem Zachodnich podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Zespół redakcyjny czasopisma stosuje się w pełni do zasad przedstawionych w zarysie poniżej. Ich celem jest zapewnienie poprawnego, terminowego i uczciwego publikowania tekstów naukowych.

Zasady recenzowania artykułów naukowych i opracowań źródłowych przyjęte przez zespół redakcyjny pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności po stronie autorów i recenzentów.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny Rocznik Ziem Zachodnich postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Decyzja Zespołu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia tekstu nadesłanego do publikacji zależy całkowicie od oceny jego wartości merytorycznej, oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z tematyką Rocznik Ziem Zachodnich. Artykuły mogą zostać opublikowane po zaakceptowaniu przez autorów licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania pełnej oryginalności przedłożonych tekstów. W żadnej części nie mogą one stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Autorzy nie mogą również składać do publikacji tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Odnotować należy również wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji, w tym instytucji naukowo-badawczych. Zgłaszane do publikacji prace muszą zawierają dane wszystkich autorów, tj. osób mających twórczy wkład w powstanie pracy i jednocześnie nie zawierać danych osób, które takiego wkładu nie wniosły. Wszystkie wymienione osoby muszą zaakceptować przekazanie tekstu do publikacji i biorą odpowiedzialność za tekst. W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora, w imieniu autorów z redakcją kontaktuje się autor główny, który zobowiązany jest przekazywać wszystkie decyzje i ustalenia w sprawie tekstu pozostałym autorom.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję

Zespół redakcyjny Rocznik Ziem Zachodnich wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje decyzję o skierowaniu ich do procesu recenzyjnego lub odrzucenia. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Nazwiska recenzentów pozostaną anonimowe. Na decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron. Zespół redakcyjny zobowiązany jest do:

  • przestrzegania zasad czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów,
  • dokonania oceny nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz orientację seksualną autorów,
  • rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami. Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację. Recenzent zobowiązany jest do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy, w tym niewykorzystywania fragmentów pracy lub stwierdzeń zawartych w tej pracy.