• Konferencja naukowa Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?

  2018-11-26

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do udziału w konferencji naukowej Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana? w dniach 16–17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

  Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako moment zmiany wynikającej z konsekwencji II wojny światowej dla tych terenów i początek często trudnego sąsiedztwa, mającego różnorodny charakter w poszczególnych regionach tzw. Ziem Odzyskanych. Na trudną sytuację powojennych mieszkańców wsi nakładała się dodatkowo polityka nowej władzy, która nie była zainteresowana umacnianiem sektora prywatnego w rolnictwie, co skutkowało określonymi działaniami w stosunku do wszystkich mieszkańców wsi. Priorytetowe traktowanie sektora uspołecznionego prowadziło do konfliktów, co szczególnie uwidoczniło się w latach 70. XX w. Transformacja ustrojowa wsi i rolnictwa doprowadziła w konsekwencji do drastycznego pogorszenia sytuacji rolników indywidualnych, ale też degradacji sektora uspołecznionego, co w znacznej mierze zaważyło na współczesnym krajobrazie wsi.

  Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

  - Przemiany krajobrazu wsi,
  - Reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich,
  - Procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi,
  - „Swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r.,
  - Architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny,
  - Sektor państwowy w rolnictwie i rolnictwo indywidualne na przestrzeni dziejów,
  - Socjalistyczna modernizacja wsi i rolnictwa,
  - Wieś i rolnictwo w procesie transformacji ustrojowej,
  - Procesy migracyjne na wsi,
  - Programy rozwoju wsi, ich geneza oraz wpływ na przemiany obszarów wiejskich,
  - Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi,
  - Zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

  Propozycje wystąpień (wypełnioną kartę zgłoszenia) prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. na adres: konferencja@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy zainteresowanych do 8 lutego 2019 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia (za artykuł przyjęty do druku przysługiwać będzie wynagrodzenie autorskie).

  Przeczytaj więcej na temat Konferencja naukowa Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku - ciągłość czy zmiana?
 • Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

  2018-11-15

  W pierwszej edycji konkursu na artykuł naukowy do „Rocznik Ziem Zachodnich” wpłynęło 14 artykułów. Na podstawie opinii członków redakcji naukowej czasopisma Komisja Konkursowa przyznała jednogłośnie trzy nagrody:

  1 nagroda: Wojciech BEDNARSKI (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), artykuł pt. „Ziemie Odzyskane” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej – obraz Ziem Zachodnich w propagandzie państwowej 1945–1948

  2 nagroda: Dorota KUREK (Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie), artykuł pt. „Charytatywni siewcy ideologii nienawiści i odwetu”. Proces członków organizacji Kirchendienst Ost jako element propagandowej walki PRL z rewizjonizmem zachodnioniemieckim

  3 nagroda: Szymon SMENTEK (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku), artykuł pt. Problem wychodźstwa polskiego z prowincji wschodnich państwa niemieckiego na łamach „Gazety Grudziądzkiej” na przełomie XIX i XX wieku

  Ocenie podlegała zgodność treści z tytułem artykułu, układ tekstu i kompletność tez, merytoryka, nowatorstwo badań, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł i formalna strona artykułu (poprawność języka, opanowanie techniki pisania artykułu, spis rzeczy, odsyłacze).

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Artykuły ukażą się w trzecim numerze „Rocznika Ziem Zachodnich” w 2019 r.

  Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnej edycji, która zostanie ogłoszona już niebawem!

  Przeczytaj więcej na temat Wyniki konkursu na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"
 • Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"

  2018-08-03

  Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich

  1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma
  2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł
  3. Do 15 września 2018 r. należy nadesłać zgłoszenie zawierające tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu
  4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi
  5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

  Regulamin konkurs na artykuł do czasopisma naukowego RZZ

  Załącznik do regulaminu konkursu RZZ. Formularz zgłoszenia

  Przeczytaj więcej na temat Konkurs na napisanie artykułu naukowego do "Rocznika Ziem Zachodnich"