Kwestie terytorialne i etniczne na pograniczu polsko-czeskim w latach 1945–1946 w świetle opracowań dotyczących pogranicza raciborsko-głubczyckiego

Słowa kluczowe: Czechosłowacja, Henryk Batowski, Głubczyce, pogranicze, Polska, Racibórz

Abstrakt

Prezentowane dokumenty powstały w ramach przygotowań do zaplanowanych na luty 1946 r. negocjacji czechosłowacko-polskich, w trakcie których zamierzano podjąć kwestie wzajemnych roszczeń terytorialnych. Omawiają one stosunki językowe w pogranicznych rejonach Raciborza i Głubczyc, zawierają także konkretne propozycje ewentualnych wzajemnych korekt granicznych. Znajdziemy tam także analizy powstałej na początku XX w. literatury dotyczącej ludności czeskiej zamieszkującej wspomniany obszar.

Biogram autora

Piotr Pałys, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Piotr Pałys – dr hab., prof. Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. Historyk zajmujący się historią najnowszą powszechną oraz Polski. Główne zainteresowania badawcze to: stosunki polsko-czeskie, dzieje Łużyc i Serbołużyczan, historia Śląska, źródłoznawstwo, biografistyka. Autor siedmiu pozycji zwartych oraz około 300 artykułów naukowych, opracowań źródłowych, omówień i recenzji oraz tekstów popularnonaukowych, redaktor i współredaktor trzech monografii wieloautorskich.

Bibliografia

Kadlec Č.M., Hry o hranice, Chrást u Poříčan 2001

Kamiński M.K., Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990

Kastory A., Czechosłowackie plany rektyfikacji granic historycznych z Niemcami na przełomie 1918/1919 r., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” („Prace historyczne”), nr 43 (1972), z. 6, s. 303–315

Kokoška S., Friedl J., Neznámé pozadí ratibořského incidentu v červnu 1945, [w:] Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 425–434

Myška M., Walka Czechów o ziemię hulczyńską (przed rokiem 1920), [w:] Nad Odrą, Olzą i Bierawką podczas III Powstania Śląskiego. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zorganizowanego w dniach 27–28 maja 1993 r. w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu, red. Z. Kapała, W. Ryszewski, Bytom 1995, s. 41–56

Nowak K., Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn 2012

Pałys P., Morawianie na Opolszczyźnie w świetle opinii Instytutu Śląskiego w Katowicach z 29 stycznia 1946 r., „Śląsk Opolski”, nr 3 (1993), s. 27–28

Pałys P., Na krawędzi konfliktu zbrojnego. Incydent raciborski z czerwca 1945 r. i jego bezpośrednie reperkusje, „Dzieje Najnowsze”, R. 47 (2015), nr 2, s. 93–107

Ratibořský J. [B. Vydra], Češi na Ratibořsku a Hlubčicku – Hornoslezská hana, Praha 1946

Szymkowicz P., Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny na odcinku Śląska Opolskiego i Opawskiego w latach 1945–1947, Opole 2002

Valenta J., Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do Polski w latach 1918–1921, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 17 (1962), nr 1, s. 31–57
Opublikowane
2017-12-29
Dział
Opracowania źródłowe