Kwestie terytorialne i etniczne na pograniczu polsko-czeskim w latach 1945–1946 w świetle opracowań dotyczących pogranicza raciborsko-głubczyckiego

  • Piotr Pałys Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Słowa kluczowe: Czechosłowacja, Henryk Batowski, Głubczyce, pogranicze, Polska, Racibórz

Abstrakt

Prezentowane dokumenty powstały w ramach przygotowań do zaplanowanych na luty 1946 r. negocjacji czechosłowacko-polskich, w trakcie których zamierzano podjąć kwestie wzajemnych roszczeń terytorialnych. Omawiają one stosunki językowe w pogranicznych rejonach Raciborza i Głubczyc, zawierają także konkretne propozycje ewentualnych wzajemnych korekt granicznych. Znajdziemy tam także analizy powstałej na początku XX w. literatury dotyczącej ludności czeskiej zamieszkującej wspomniany obszar.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Piotr Pałys, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

Piotr Pałys – dr hab., prof. Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. Historyk zajmujący się historią najnowszą powszechną oraz Polski. Główne zainteresowania badawcze to: stosunki polsko-czeskie, dzieje Łużyc i Serbołużyczan, historia Śląska, źródłoznawstwo, biografistyka. Autor siedmiu pozycji zwartych oraz około 300 artykułów naukowych, opracowań źródłowych, omówień i recenzji oraz tekstów popularnonaukowych, redaktor i współredaktor trzech monografii wieloautorskich.

Bibliografia

Kadlec Č.M., Hry o hranice, Chrást u Poříčan 2001

Kamiński M.K., Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990

Kastory A., Czechosłowackie plany rektyfikacji granic historycznych z Niemcami na przełomie 1918/1919 r., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” („Prace historyczne”), nr 43 (1972), z. 6, s. 303–315

Kokoška S., Friedl J., Neznámé pozadí ratibořského incidentu v červnu 1945, [w:] Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 425–434

Myška M., Walka Czechów o ziemię hulczyńską (przed rokiem 1920), [w:] Nad Odrą, Olzą i Bierawką podczas III Powstania Śląskiego. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zorganizowanego w dniach 27–28 maja 1993 r. w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu, red. Z. Kapała, W. Ryszewski, Bytom 1995, s. 41–56

Nowak K., Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu, Cieszyn 2012

Pałys P., Morawianie na Opolszczyźnie w świetle opinii Instytutu Śląskiego w Katowicach z 29 stycznia 1946 r., „Śląsk Opolski”, nr 3 (1993), s. 27–28

Pałys P., Na krawędzi konfliktu zbrojnego. Incydent raciborski z czerwca 1945 r. i jego bezpośrednie reperkusje, „Dzieje Najnowsze”, R. 47 (2015), nr 2, s. 93–107

Ratibořský J. [B. Vydra], Češi na Ratibořsku a Hlubčicku – Hornoslezská hana, Praha 1946

Szymkowicz P., Polsko-czechosłowacki konflikt graniczny na odcinku Śląska Opolskiego i Opawskiego w latach 1945–1947, Opole 2002

Valenta J., Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do Polski w latach 1918–1921, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 17 (1962), nr 1, s. 31–57
Opublikowane
2017-12-29
Jak cytować
Pałys, P. (2017). Kwestie terytorialne i etniczne na pograniczu polsko-czeskim w latach 1945–1946 w świetle opracowań dotyczących pogranicza raciborsko-głubczyckiego. Rocznik Ziem Zachodnich, 1, 690-705. https://doi.org/https://doi.org/10.26774/rzz.193
Dział
Opracowania źródłowe