Tworzenie opolskich wojewódzkich władz administracyjnych i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1950 r. (materiały źródłowe)

Słowa kluczowe: PZPR, PRL, PWRN, Opole

Abstrakt

Zbiór materiałów archiwalnych poświęconych tworzeniu opolskich wojewódzkich władz administracyjnych i partyjnych w 1950 r. składa się z fragmentów akt zespołów komitetów wojewódzkich PZPR w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu oraz akt Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Wymienione zespoły przechowywane są w archiwach państwowych w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Opracowanie tekstów źródłowych zawiera m.in. biogramy najważniejszych osób wymienionych w dokumentach, których noty przygotowane zostały w głównej mierze na bazie akt osobowych zespołu KW PZPR w Opolu oraz Katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Biogram autora

Marcin Sroka, Uniwersytet Opolski

Dr, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, aktualnie nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół analizy zasobów wirtualnych źródeł wiedzy, a także działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie opolskim. Ostatnio opublikował Opolski „biały dom” jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu, [w:] Sztuka dawnego Opola, red. B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł, Opole 2018, s. 213–226.

Bibliografia

Bereszyński Z., NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990, t. 1, Opole 2014.

Borys B., Stosunek ludności województwa śląskiego do „władzy ludowej” w latach 1945–1947, „Klio”, nr 27 (4/2013), s. 139–160.

Cimała B., S. Senft, Ludność rodzima na Śląsku Opolskim w polityce władz wojewódzkich w latach 1950–1956, „Studia Śląskie”, nr 53 (1994), s. 89–117.

Dziuba A., Opozycja, przystosowanie, bierność. Postawy polityczne ludności pochodzenia kresowego na Górnym Śląsku w latach 1945–1948, [w:] Kresowianie na Górnym Śląsku, red. B. Tracz, Katowice–Gliwice 2012, s. 198–230.

Dymek B., Pierwsze lata działalności PPR na Mazowszu Płockim, „Notatki Płockie”, nr 22 (6/1961), s. 33–38.

Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2014.

Hanich A., Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, Opole 2008.

Hanich A., Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1946, Opole 2009.

Jaroszewski St., Z zagadnień rozwoju organizacyjnego PZPR w województwie opolskim (1950–1978), [w:] PZPR na Śląsku Opolskim, red. Z. Kowalski, Opole 1981, s. 180–198.

Jasiak K., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1945–1947. Struktura i działalność, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 8–9 (1/2011), s. 9–50.

Kisielewicz D., Historyczne uwarunkowania odrębności regionu Śląska Opolskiego, „Pogranicze. Polish Borderlands Studiem”, nr 1 (3/2015), s. 7–18.

Kowalski Z., W Polsce Ludowej. Życie społeczno-polityczne, [w:] Opole. Monografia miasta, red. W. Dziewulski, F. Hawranek, Opole 1975, s. 413–452.

Linek B., Obóz władzy na Śląsku Opolskim, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2014, s. 197–210.

Lis M., Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej (1945–1993), Opole 1993.

Ludwińska J.S., Drogi i ludzie, Warszawa 1969.

Ludwińska J.S., Życie nielegalne, Warszawa 1988.

Madajczyk P., Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996.

Miroszewski K., PPR i partie koncesjonowane, [w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2014, s. 149–160.

Osmańczyk E., Był rok 1945, Warszawa 1985.

Pałys P., Opole 1945 – rok pierwszy, „Studia Śląskie”, t. LXXVIII (2016), s. 15–26.

Patelski M., Oni rządzili województwem opolskim (pierwszy z pierwszych sekretarzy: Roman Nowak), „Indeks”, nr 1−2 (2010), 69–71.

Pogorzelski K., Sprawa katyńska w oczach mieszkańców Białostocczyzny, „Biuletyn IPN”, nr 10–11 (2007), s. 123–130.

Popera J., Rozwój organizacyjny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Opolszczyźnie w latach 1948–1956, Opole 1989.

Porębski S., Walka o władzę na Śląsku Cieszyńskim w latach 1945–1947 (praca doktorska pod kierunkiem prof. Zygmunta Woźniczka, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego), Katowice 2013.
Opublikowane
2018-12-28
Dział
Opracowania źródłowe