Zarys dziejów energetyki dolnośląskiej w latach 1945–1989

Słowa kluczowe: centralne planowanie, Dolny Śląsk, elektrownie, energetyka

Abstrakt

W artykule przedstawiono dzieje dolnośląskiej energetyki w latach 1945–1989. W re­aliach gospodarki centralnie planowanej inwestycje energetyczne realizowane na tym terenie były odzwierciedleniem polityki energetycznej państwa. Jej naczelną zasadą była centralizacja wytwa­rzania energii w wielkich elektrowniach cieplnych i rozbudowa systemu linii energetycznych wy­sokich napięć, łączących cały kraj w jeden wielki ogólnokrajowy system. W latach 60. XX w. ogólną tendencją w państwowej energetyce była dywersyfikacja źródeł energii w kierunku węgla brunat­nego i rozbudowa energetyki skojarzonej w postaci elektrociepłowni. W omawianym okresie na Dolnym Śląsku zbudowano wielką elektrownię Turów i wiele elektrociepłowni o znacznych mocach.

Biogram autora

Wiktor Krajniak, Zielona Góra

Ur. 1986 r. w Zielonej Górze; absolwent historii, filozofii i politologii. W 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił pracę doktorską dotyczącą dziejów energetyki wodnej na rzece Bóbr; do jego zainteresowań badawczych należą filozofia nauki i historia gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem okresu industrializacji i rewolucji naukowo-technicznej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Zielonej Górze.

Bibliografia

Historia elektryki polskiej, t. 2: Elektroenergetyka, red. T. Kołbiński, Warszawa 1977.

Historia elektroenergetyki dolnośląskiej, red. J. Beyer, Wrocław 1989.

Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej, Warszawa 1988.

Krajniak W., Z dziejów elektryfikacji Dolnego Śląska w latach 1891–1939, „Rocznik Ziem Zachodnich”, t. 1 (2017), s. 441–462.

Kusiak F., Dewastacja oraz wywóz mienia z ziem zachodnich i północnych po II wojnie światowej, [w:] Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej, red. S. Łach, Słupsk 2000, s. 255–266.

Luchter L., Adamus J., Geografia elektroenergetyki Polski, Warszawa 1990.

100 lat energetyki wodnej na ziemiach polskich, red. J. Spoz, Warszawa 1998.

Szczegóła H., Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956, [w:] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 19–24.

Szymczyk M., Dzieje jeleniogórskiego ośrodka przemysłu papierniczego (cz. II 1945–2000), „Rocznik Jeleniogórski”, t. 34 (2002), s. 165–184.

Tyszkiewicz J., Lata 1949–1955, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 675–714.
Opublikowane
2018-12-28
Dział
Artykuły i Studia