Komitet Żydowski w Olsztynie (1946–1949)

Słowa kluczowe: Wojewódzki Komitet Żydów Polskich w Olsztynie, pomoc materialna, aktywizacja zawodowa, działalność kulturalno-oświatowa

Abstrakt

Tekst dotyczy funkcjonowania w latach 1946–1949 w Olsztynie Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich (od września 1947 r. do końca istnienia pełniącego funkcję Delegatury Centralnego KŻP). Autor podkreśla, że instytucja ta przede wszystkim zajmowała się udzielaniem wsparcia dla osób deklarujących narodowość żydowską i koordynacją działań mających na celu pomoc w adaptowaniu się do życia po końcu wojny i związaną z tym aktywizację zawodową, krzewienie, zwłaszcza wśród młodych, kultury i oświaty żydowskiej, wreszcie otaczanie tych ludzi opieką socjalną i medyczną. Wspominane są konkretne akcje podejmowane przez olsztyński KŻP (protest w sprawie pogromu kieleckiego, organizacja świąt żydowskich, obchodzenie rocznic i jubileuszy). Nie zabrakło również informacji o składzie personalnym władz Komitetu.

Biogram autora

Ryszard Tomkiewicz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Ryszard Tomkiewicz – dr hab., historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Zajmuje się powojenną historią Warmii i Mazur. Autor sześciu monografii oraz ponad stu artykułów dotyczących powojennych dziejów regionu. Sekretarz Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych oraz członek Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Członek Redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”.

Bibliografia

Chodakiewicz M.J., Po zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, Warszawa 2008

Gieszczyńska R., Gieszczyński W., Żydzi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Zarys problematyki, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 10 (2/2006), s. 231–243

Grabski A., Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949), Warszawa 2004

Grabski A., Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2002

Korboński S., Polacy, Żydzi i Holocaust, Warszawa 2011

Pisarski M., Emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1948, [w:] Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1997

Reale E., Raporty. Polska 1945–1946, Warszawa 1991

Sakson A., Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998

Szwagrzyk K., Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość, „Biuletyn IPN”, nr 58 (11/2005), s. 37–42

Szaynok B., Komuniści w Polsce (PPR/PZPR) wobec ludności żydowskiej (1945-1953), „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 5 ( 2/2004), s. 185–203

Szaynok B., Problematyka izraelska w działaniach MBP i MSW 1948–1948, [w]: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009, s. 66–74

Wokół pogromu kieleckiego, t. 1, red. Ł. Kamiński i J. Żaryn, Warszawa 2006, t. 2, red. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warszawa 2008

Zamojski M.H., Polacy i Żydzi. Dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni. Historia stosunków polsko-żydowskich, Warszawa 2012
Opublikowane
2017-12-29
Dział
Artykuły i Studia